รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

หน้าที่ 1

หน้าที่ 2

หน้าที่ 3

หน้าที่ 4

หน้าที่ 5

หน้าที่ 6

หน้าที่ 7

หน้าที่ 8

หน้าที่ 9

หน้าที่ 10

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 1.เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 2.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 4.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 6.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 7.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 8.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 9.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 10.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)
คลิกที่นี่ 11.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
คลิกที่นี่ 12.เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 13.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 14.เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 15.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 16.เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 17.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 18.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 19.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 20.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 21.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 22.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 23.พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 24.พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 25.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ 26.โภชนากรปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 1.เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 2.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 5.นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 6.นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 7.นักโภชนาการปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 8.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 9.นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 10.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 11.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 12.มัณฑนากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 13.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 14.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 15.นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 16.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 17.นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 18.นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
คลิกที่นี่ 19.นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
คลิกที่นี่ 20.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 21.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 22.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ 23.สถาปนิกปฏิบัติการ