ตรวจสอบผลคะแนนสอบ

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล คะแนน หมายเหตุ
ภาค ก ภาค ข ภาค ค
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน จึงจะถือว่าผ่าน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน จึงจะถือว่าผ่าน) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน จึงจะถือว่าผ่าน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จึงจะถือว่าผ่าน)