ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ โภชนากรปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักโภชนาการปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ มัณฑนากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ สถาปนิกปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ระดับ ปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อระดับปริญญาตรี
ระดับ ปวช./ประกาศนียบัตร/ปวท./อนุปริญญา/ปวส.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อระดับ ปวช./ประกาศนียบัตร/ปวท./อนุปริญญา/ปวส.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดภาค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักโภชนาการปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ มัณฑนากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ สถาปนิกปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน พนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
คลิกที่นี่เพื่อ download แบบฟอร์มการยื่นหลักฐานและเอกสารผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และภาค ข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ และนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
คลิกที่นี่เพื่อ download แบบฟอร์มการยื่นหลักฐานและเอกสารผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และภาค ข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
คลิกที่นี่เพื่อ download แบบฟอร์มการยื่นหลักฐานและเอกสารผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และภาค ข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่เพื่อ download แบบฟอร์มการส่งหลักฐานและเอกสารผู้สอบผ่าน ภาค ก ของกรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ที่ยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ที่ยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์สนามสอบ เนื่องจากสถานที่สอบมีพื้นที่จำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาภายในบริเวณสนามสอบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อนุญาตให้นำรถมาจอดภายในสถานที่สอบได้บางส่วน)
2. สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสถานที่สอบ)
3. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสถานที่สอบ)
4. สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) (อนุญาตให้นำรถมาจอดภายในสถานที่สอบได้บางส่วน)
5. สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง (บางนา) (อนุญาตให้นำรถมาจอดภายในสถานที่สอบได้บางส่วน)
6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (อนุญาตให้นำรถมาจอดภายในสถานที่สอบได้)
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อนุญาตให้นำรถมาจอดภายในสถานที่สอบได้)
8. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสถานที่สอบ)
9. สนามสอบโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสถานที่สอบ)
10. สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสถานที่สอบ)
11. สนามสอบโรงเรียนหอวัง (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสถานที่สอบ)
12. สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสถานที่สอบ)
13. สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสถานที่สอบ)
14. สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสถานที่สอบ)
15. สนามสอบโรงเรียนชลประทานวิทยา (อนุญาตให้นำรถจอดบริเวณด้านข้างสนามสอบได้บางส่วนเท่านั้น)

** โปรดใช้รถประจำทาง หรือรถรับจ้างสาธารณะในการเดินทางมายังสนามสอบ **

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขตำแหน่งว่างของตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ โภชนากรปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักโภชนาการปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ มัณฑนากรปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สถานที่สอบ  ประกาศรายชื่อ สถาปนิกปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกความในหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และตำแหน่นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ โภชนากรปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักโภชนาการปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ มัณฑนากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ สถาปนิกปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน